13

Nov

20166

คลาสเต้น Zambic ต้นฉบับจากคุณครูใบไผ่

by KRU BAIPAI

แล้วมาสนุกกับใบไผ่ ในคลาส Zambic ใบไผ่ ทุ่มทุน ทุ่มเท ให้ร้อยเต้นล้าน ทุกคลาสค่า

09

Nov

20166

พลานุภาพ ของความเงียบ

by Kobpong Sonkcharoen

มาทดสอบพลานุภาพของ “ความเงียบ” ได้ในคลาส In-Trinity แล้วคุณจะมีความสุขกับร่างกายตนเองได้มากขึ้นกว่าเดิม

08

Nov

20166

กายกรรมปีนผ้า หรือ Aerial Silks

by Kobpng Sonkcharoen

ได้ทั้ง Strength และ Stretch ไปพร้อมๆกัน เพื่อกล้ามเนื้อที่เรียวยาวสวยงาม หมดกังวลเรื่องร่างใหญ่ไปได้เลย